Tel: 014 70 82 23
GSM: 0479 37 30 78

kidstop logo

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s op www.kidstop.be is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kidstop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

 

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van www.kidstop.be bevinden zich links naar externe websites. Kidstop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Linken naar website kidstop.be

Linken naar pagina’s van www.kidstop.be is toegestaan op voorwaarden dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Kidstop toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: "https://www.kidstop.be", met als officiële beschrijving Kidstop binnenspeeltuin Westerlo.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van kidstop.be is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van kidstop.be en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidstop binnenspeeltuin.

 

Bescherming persoonsgegevens

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie gevraagd worden. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • De verantwoordelijke treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

logo